سرامیک، مدیوم کهن با خوانش معاصر

نرگس فراهانی با گلوله سبز در فهرست برگزیدگان جایزه ویستا